veilige school

In 2015 zijn we op de Domino gestart met een meerjarentraject om vanuit gedeelde waarden heldere verwachtingen voor gewenst gedrag in de klas en in de school te bevorderen. De methode die we hiervoor gebruiken heet voluit: Schoolwide Positive Behavior Support. De werknaam is PBS.

PBS is gericht op het creëren van een veilig en positief schoolklimaat, zodat het leren wordt bevorderd en gedragsproblemen worden voorkomen.

PBS is een aanpak die gebaseerd is op gedeelde waarden (alle schoolmedewerkers, leerlingen, ouders, TSO en zorgpartijen), die preventief werkt en die haar aanpak baseert op basis van data. De scholen gebruiken data over situaties binnen de eigen school om gedragsvraagstukken te analyseren, aan te pakken en veranderingen te kunnen volgen.

De kern van PBS in 6 pijlers
- PBS staat voor een schoolbrede aanpak.
- Positieve benadering waarbij preventie centraal staat.
- PBS-scholen bepalen hun basiswaarden, maken verwachtingen concreet,
   leren gewenst gedrag aan   
   en bekrachtigen dit gedrag systematisch.
- De PBS-school stuurt op data over het gedrag van de leerlingen.
- Er is sprake van partnerschap met ouders en samenwerking met de keten
   (zorg).
- PBS wordt geborgd met een kwaliteitssysteem.

Ons onderwijs zien wij als een gezamenlijke activiteit van school en ouders. Respect voor elkaar, vertrouwen en open en eerlijk met elkaar communiceren zijn daarbij belangrijk. Respect, veiligheid en verantwoordelijkheid zijn de basiswaarden in onze school. Voorspelbaarheid en helder geformuleerde verwachtingen rondom gewenst gedrag vormen de basis voor een goed en veilig pedagogisch klimaat . Wij zien een veilig schoolklimaat als wezenlijk voor het gevoel van welbevinden van iedereen die in de school werkt.

Uitgangspunten
Het is belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan.
We hechten aan een duidelijke organisatiestructuur.
- Kinderen leren eigen verantwoordelijkheid te dragen.
- Prioriteit: orde, rust, respect en regelmaat.
- Kinderen hebben stimulerende en uitnodigende begeleiding nodig.
- Belonen van goed gedrag.
- Goede communicatie met ouders.

De kernwaarde van de Domino is Liefde. Liefde zoals in beschreven als 1 Corinthe 13.
Respect, Verantwoordelijkheid en Veiligheid vloeien uit deze kernwaarde voort.